REGULAMIN PROMOCJI „Promocja 15/2021”

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji „Promocji 15/2021” (dalej „Promocja”) jest Marcopol sp. o.o. z siedzibą w Chwaszczynie ul. Oliwska 100.
 2. Promocja jest ograniczona do serwisu internetowego www.marcopol24.pl (dalej „Sklep internetowy”)
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje termin w dniu 06.12.2021 lub do wyczerpania zapasu nagród promocyjnych.

 

    Warunki i zasady udziału w promocji

 1. Każdy Klient, który w okresie trwania Promocji dokona w Sklepie internetowym zakupu produktów z oferty sklepu www.marcopol24.pl z wyłączeniem produktów z sekcji „Outlet” (dalej „Produkt”) na kwotę jednorazową 2500 PLN netto ma możliwość otrzymania nagrody gwarantowanej – zestaw damski Wittchen szalik, czapka rękawiczki w cenie 1 PLN lub na kwotę jednorazową 4500 PLN netto ma możliwość otrzymania nagrody gwarantowanej –  zestaw Wittchen Portfel lub Etui na karty w cenie 1 PLN.  
 2. Kwota za zestaw promocyjny zostanie doliczona do faktury spełniającej warunki promocji.
 3. Zestaw promocyjny musi być dodany do koszyka w momencie składania zamówienia. W przypadku nie dodania przysługującego zestawu promocyjnego do koszyka oraz braku stosownego komentarza do zamówienia  zestawy promocyjne nie będą wysyłane osobno w późniejszym terminie. Wyjątek stanowią błędy krytyczne po stronie platformy, kiedy nie ma możliwości dodania zestawu promocyjnego. Wówczas należy poinformować w komentarzu o braku możliwości dodania zestawu. W takiej sytuacji będziemy się z kontaktować w celu doboru zestawu promocyjnego i jego wysyłki.
 4. Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Sklepu Internetowego.
 5. Nagroda jest należna Klientowi, który spełnia wszystkie warunki i postanowienia regulaminu Promocji oraz regulaminu Sklepu Internetowego.
 6. Nie ma możliwości multiplikacji nagród.
 7. Promocja nie łączy się z promocją -10% na pierwsze zamówienie dla nowego klienta.  

 

 

Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient biorący udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Promocji. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki i postanowienia regulaminu Promocji.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.marcopol24.pl .